Sertleşme Sorununda Yeni Tedavi - Vital Fulya Plaza

Sertleşme Sorununda Yeni Tedavi

Düşük Enerjili Şok Dalga Tedavisi Sertleşme sorununun büyük bir kısmı ağızdan kullanılan ilaçlarla, penise uygulanan iğnelerle veya penis protezleri ile başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir. Yeni bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, düşük enerji şok dalgaları ile de sertleşme sorunu tedavi edilebilmektedir

Düşük Enerjili Şok Dalgası Nedir?

Son 25 yıldır ürolojide yüksek enerjili şok dalgalarını taş kırma tedavisinde tedavisinde kullanılmakta. Düşük enerjili şok dalgası ise bu tedavinin benzeri olup günümüzde sertleşme sorununun tedavisi için kullanılmaya başlanmıştır.

Düşük Enerjili Şok Dalgaları Başka Tedavilerde de Kullanılmakta Mıdır?

Evet. Ortopedistler eklem ağrısı ve tenisçi dirseği gibi sorunlarda bu tedavi yöntemini kullanmaktadırlar. Ayrıca Japonya’da kardiyologlar göğüs ağrısı olup kalp-damar ameliyatı olmayacak kişilerde yeni damar oluşumunu sağlamak için bu tedaviyi kullanmaktadır.

Düşük Enerjili Şok Dalgaları Sertleşme Sorununa Nasıl Etki Etmektedir?

Yapılan bilimsel çalışmalar peniste yeni damar oluşumlarını sağlayarak penise kan akışını arttırdığını göstermiştir.

2015 Mayıs ayında yapılan Amerikan Üroloji Kongresi’nde anlatıldığı üzere, düşük enerjili ses dalgalarının penis içerisindeki kök hücre sayılarını arttırdığı da gösterilmiştir. Tüm bu sonuçlar, düşük enerjili şok dalga tedavisinin sonuçlarının kalıcı olabileceğini göstermiştir.

Düşük Enerjili Şok Dalga Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Sertleşme sorunu tedavisi için ağızdan ilaç kullanan, penise enjeksiyon tedavisi yapan, hafif ve orta derecede sertleşme bozukluğu olan kişiler için uygundur.

Özellikle ağızdan ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda etkin olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur.

Tedavi Sonrası Nasıl Bir İyileşme Beklenmelidir?

Tedavi protokülünün bitiminden itibaren hastaların %70’ine yakını başarılı cinsel ilişki kurabilmekte ve bu hastaların %25’i de normal cinsel fonksiyonlarına dönebilmektedir.

Şiddetli sertleşme sorunu olanlarda başarı oranı normale göre biraz daha düşüktür. Yeni damar oluşumu veya doku rejenerasyonu zaman alan bir süreç olduğundan, 2 ile 3 ay sonrasında asıl etkiyi görmek mümkündür.

Tedavi Sırasında ve Sonrasında Süreç Nasıldır? Yan Etkisi Var Mıdır?

Düşük enerjili şok dalga tedavisi için herhangi özel bir hazırlık gerekmemektedir. Şimdiye kadar bir yan etki bildirilmemiştir. Tedavi sonrasında kişiler günlük hayatlarına devam edebilmektedirler.

Düşük Enerjili Şok Dalga Tedavisi Radyasyon İçerir mi?

Düşük enerjili şok dalga tedavisi kesinlikle radyasyon içermez. Tedavi, sadece ses dalgası ile yaratılan şoklar üzerine kuruludur ve bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir yan etkisi yoktur.

Prof. Dr. Bülent Alıcı
Üroloji Uzmanı

İnfertilite - Vital Fulya Plaza

İnfertilite

İnfertilite, çocuk sahibi olmak isteyen normal bir çiftin korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içerisinde hamileliğin gerçekleşmemesi durumudur. Normal bir çiftin bir ay içerisinde hamile kalma şansı %25, altı ay içerisinde %75 ve bir yıl içerisinde de % 90’dır. İnfertiliteden %20 oranında tek başına erkek sorumlu iken, %20-30 hem erkek hem de kadın sorumludur. Bu oranlara bakıldığında infertilite olgularının yarısında erkeğin diğer yarısında ise kadının sorumlu olduğu görülür.
Toplumda infertilite görülme sıklığı %15 düzeyindedir.

İnfertilite araştırmasına kolay olması nedeni ile öncelikle erkekten başlanılmalıdır. Burada dikkat edilecek nokta, çift talep ettiği takdirde veya inmemiş testis, kadının yaşının 35’den büyük olması gibi risk faktörlerinin bulunması halinde incelemeye bir yılı beklemeden başlanılmasıdır. Değerlendirmede detaylı bir hikaye alınması, fizik muayene ve temel laboratuar tetkikleri esastır. Bu temel değerlendirmeden sonra gerekirse ileri testler uygulanmalıdır.

Erkekte yapılacak araştırmanın amacı;

  • Düzeltilebilecek nedenlerin ortaya çıkarılması
  • Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) kullanılmasını gerektirecek durumun belirlenmesi
  • Yardımcı üreme tekniği uygulanması gerekirse genetik faktörlerin saptanması ve uygun sperm elde etme yönteminin seçimi
  • İnfertilite ile birlikte görülebilecek hayatı tehdit eden durumların belirlenmesidir.

İdeal olarak düzeltilebilecek nedenlerin tedavi edilerek kişiye kalıcı bir fertilizasyon (dölleme) yeteneği kazandırmak hedeftir. Ancak hastaların yarısında belirli bir etyolojik sebep bulunamamaktadır. Bu grup hastada ampirik (deneyime dayalı) tedavi kullanılabilmekte, hastaya uygun yardımcı üreme tekniklerine yönlendirilmektedir.

Prof. Dr. Bülent Alıcı
Üroloji Uzmanı